Кметовете на Вълчи дол и Провадия в съдебни зали за несъвместимост със заетия кметски пост

Споделете в:

Административният съд във Варна потвърди глобата от 10 хил. лв., наложена на кмета на Вълчи дол, от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

С решение  от 30.11.2020 Административен съд Варна потвърждава решение от 24.06.2020 на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество срещу Георги Тронков, кмет на Община Вълчи дол. В решението КПКОНПИ установява конфликт на интереси при настоящият кмет на Общината и му налага имуществена глоба от 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд. Последните години има подобни случаи в Община Септември, Благоевград, Ботевград. В Община Септември кметът беше отстранен от длъжност и бяха проведени предсрочни избори.

Производството от КПКОНПИ е започнало по сигнал. Още в края на януари т.г. е подаден и сигнал до друга институция, който остава без разглеждане от съда. Той е за несъвместимост на заемания кметски пост от Тронков с участието му в две фирми, едната от които Едноличен търговец. Сигнала до ОИК за несъвместимост е подаден от Я. Михалева. ОИК отказва да обяви несъвместимост, а административен съд и ВАС се произнасят, че лицето жалбоподател не е сред кръга на лицата с право на оспорване на акта. Продължава обаче отделно проверката от КПКОНПИ започнала по сигнал, и завършва с установяване на конфликт на интереси.

Според ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, Раздел VI – „Последици при установяване на конфликт на интереси – Чл. 80. (1) Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго, (2) Освобождаването се осъществява по реда, определен в съответните закони.“

Решението на административния съд във Варна не е окончателно и може да бъде обжалвано от настоящия кмет на Вълчи дол – Георги Тронков пред Върховния административен съд.

Другия казус във област Варна с несъвместимост на кмет със заемания пост и нарушаване на законовите разпоредби за отстраняване на съществуваща несъвместимост, влязъл в съдебна зала и чакащ решение е на кмета на Община Провадия Жоро Илчев. Там жалба до ИОК Провадия подават от Националния съвет на БСП и Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ”, в който е обективирано твърдение, че Жоро Илчев, избран за кмет на община Провадия  не е изпълнил задълженията си  по чл. 41, ал.3 от ЗМСМА в частта „да уведоми писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет”.

В решението си ОИК Провадия отказва да прекрати пълномощията на кмета, поради „липса на бездействие и нарушаване изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА и като следствие: отсъствие на несъвместимост по смисъла на чл. 42, ал.1, т.5, във вр. с чл. 41,ал.3 във вр. с чл.41, ал.1 от ЗМСМА.“

Решението на казуса представлява интерес за съдебната практика, тъй като ОИК установява в решението си, че след „Справка в дневника за входящата кореспонденция на ОИК Провадия не установи наличието на уведомление от Жоро Иванов Илчев, по смисъла на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, постъпило в периода 05.11.2019 г. – 04.12.2019 г.“ и „Справка в наличното в ОИК /предоставено по процедура в по-ранен период/ заверено копие от входящия дневник на Общински съвет Провадия за периода 05.11.2019 г. – 04.12.2019 г. не установи наличието на уведомление от Жоро Иванов Илчев, по смисъла на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.“ Установяват, че има подадена само декларация  по ЗПКОНПИ и мотивират отказа си с факта, че кмета е прекратил правоотношенията си с фирмата на 2 декември 2019г., а срока за подаване на тези уведомления които са фиксирани в чл.41, ал.3 от ЗМСМА е 4 декември и макар да е имало начална несъвместимост тя е отстранена преди изтичане на срока и затова не е имал задължение да подава уведомленията.

Делото на кмета на Провадия веднъж е спряно до изчакване на решение на Конституционния съд, в което се реши, че атакуваната разпоредба не е противоконституционна. В дадените становища по конституционното дело е анализирано поведението на лицето избрано за кмет  – „Той трябва да предприеме действия, за прекратяване на дейността и/или освобождаване от заеманата длъжност, да уведоми писмено председателят на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Нормата е с императивен характер и не допуска отклонение от нейното съдържание. Ако в дадения 1 месечен срок, избраното лице не действа, не прави самоотвод, не прекратява дейността, не уведомява председателят на общинския съвет, на общинската избирателна комисия, всъщност той бездейства. Бездействията са вид юридически факти. В юридическите действия peсn. бездействия има воля у субекта за настъпването на правните последици.“ Коментира се, че трите действия – предприемане на действия за ликвидиране на несъвместимостта, уведомяване председателят на общинския съвет, уведомяване на общинската избирателна комисия, трябва да са налично изпълнени в указания срок, за да е факт изпълнението на изискването на закона.

На самото дело, образувано пред административен съд упълномощения адвокат от кмета е поискал съда да задължи председателя на ОИК да отговори на въпрос – вярно ли е, че кмета Жоро Илчев го е уведомил лично писмено, че е бил заличен и е предприел необходимите действия за освобождаването му като управител на търговско дружество. Самия упълномощен представител на кмета твърди, че заявление не е входирано, но това е административен пропуск на ОИК. От страна на жалбоподателите пък загатват по делото, че се представят два различни документа, подадени в доста продължителен период от време, които са с един номер от общинския съвет, но по същество не оспорват документа и удостоверяването на датата на входиране. Към тези съдебни пререкания обаче юристи наблюдават как ще се отрази факта, че ОИК на един предходен етап е установила в решение че не се установява наличието на уведомление от кмета до Общински съвет Провадия по смисъла на чл.41, ал.3 от ЗМСМА и по преписката на ОИК  е налично цитираното от ОИК заверено копие от входящия дневник на за периода 05.11.2019 г. – 04.12.2019 г. на ОбС Провадия.

И двата казуса с кметове от Варненска област са в съдебна фаза и по разрешаването им се очакват съдебни решения. Ако кмета на Вълчи дол – Георги Тронков не обжалва решението на административния съд пред Върховен административен съд, решението след изтичане на изискуемия законов срок ще влезе в сила.


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *