Ще се гледа делото за отстраняване на кмета на Провадия

Споделете в:

Няколко са  кметските дела, които бяха спрени до произнасянето на Конституционния съд (КС) по текст от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), уреждащ прекратяването на кметските правомощия. Сред тях са спрените дела за отстраняването на кмета на Благоевград Румен Томов и кмета на Провадия Жоро Илчев.

Произнасянето на Конституционния съд е вече налице и на спрените кметски дела в цялата страна е даден ход.

Законът задължава кметовете на общини, райони или кметства до един месец от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, да предприемат действия за прекратяване на всякаква търговска дейност и за освобождаване от всички длъжности, несъвместими с кметския пост, като контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или участие в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации. Кметовете, които са осъществявали такава дейност или са заемали такива длъжности, са длъжни едновременно с предприемане на необходимите действия за преустановяване на този си статут да уведомят писмено за това председателя на общинския съвет, както и съответната общинска избирателна комисия. Неизпълнението само на едно от тези действия в този едномесечен срок води до предсрочно прекратяване на пълномощията им.

В случая с Провадия общинската избирателна комисия отбелязва, че действията предприети от страна на избрания кмет Жоро Илчев по уведомяване, визирани в закона, липсват. Именно това е спорния момент отнесен до съда.

Конституционният съд  единодушно отхвърли искането на 63-има депутати от опозицията и на състав на Върховния административен съд за отмяна на разпоредба за несъвместимостта на кметовете. КС обяснява: „Текстът на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА не поражда съмнения относно своето съдържание и смисъл. Той задължава лицето, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, да изпълни три кумулативно предвидени изисквания: да предприеме необходимите действия за прекратяването на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност; да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет; да уведоми писмено за това общинската избирателна комисия.“

Използваната от КС фраза при дадените разяснения за закона „да изпълни три кумулативно предвидени изисквания“ е разковничето за спора за отстраняване на кмета на Провадия. Там кмета е предприел действия и е излязъл от своите фирми в едномесечния срок, но за тези си действия не е уведомил надлежните законово посочени органи. В юридическа терминология термина  „кумулативно“ означава „едновременно налични“. „Евентуалните негативни последици от неизпълнението на задължението би следвало да настъпят само при неосъществяването на факти, които са под контрола и във властта на задължения субект, а не са в зависимост от външни фактори“, обяснява КС. Уведомяването на органите посочени в закона от страна на кмета безспорно е под контрола на кмета, като задължен субект и не е поставено в зависимост от външни фактори – е позицията на жалбоподателите.

Конституционният съд специално подчертава, че самата разпоредба на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА „не само не забранява, но и предполага съдът да анализира и тълкува всяко действие, което лицето, намиращо се в състояние на несъвместимост, е предприело или е следвало да предприеме за нейното отстраняване“. Сега съобразно решението на КС, административния съд във Варна след анализ на действията на кмета на Провадия Жоро Илчев ще вземе решение кмета като лице, което е било в несъвместимост към датата на избора му за кмет, дали е изпълнило всички законово изискуеми действия, за които в КС и съдебната практика няма спор, че са „кумулативно предвидени изисквания“.

Делото за отстраняване на кмета на община Провадия Жоро Илчев е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 25.11.2020 г. от 9.00 часа в Административен съд Варна.

Страни по делото са жалбоподателите Националния съвет на Българската социалистическа партия  и Коалиция от партии „БСП за България, а ответник е ОИК Провадия. Самия кмет Илчев е присъединен към делото като заинтересована страна.


Споделете в:

One thought on “Ще се гледа делото за отстраняване на кмета на Провадия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *