АКЦИОНЕРИТЕ В „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД ДНЕС ПРИЕХА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Споделете в:

Девня, 23 юни 2020 г. Днес беше проведено редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2019 г., като печалбата, представляваща общият всеобхватен доход на дружеството за периода, е в размер на 115,2 млн. лева. Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2019 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент от 18,14 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 23 юли 2020 г. на каса във всички клонове на банка ДСК в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 23 юли 2020 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 23 юли 2020 г. Също така общото събрание освободи като член на Съвета на директорите г-н Гизеп Сайън, като избра за нов член на Съвета на директорите г-жа Башак Йоге, заемаща длъжността мениджър „Корпоративно управление и съответствие” на Група Шишеджам. „Солвей Соди“ благодари за всеотдайната работа на г-н Сайън през последните 13 години, като член на Съвета на директорите и му пожелава много бъдещи успехи. През 2019 г. мениджмънтът на компанията продължи да работи в четири основни сфери: безопасност на труда, която е пръв приоритет и ценност, грижа за околната среда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали допринесоха за надеждността и ефективността на инсталациите, намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда. През 2019 г. едни от значимите инвестиционни проекти са: продължаване възстановяването на охладителна кула в ТЕЦ и обновяване на инфраструктурата в содовия завод и ТЕЦ. На 15 октомври 2019 г., след успешно приключване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда и доказване на пълно съответствие с изискванията на най-добрите налични техники, официално беше направена първата копка на новата производствена инсталация за натриев бикарбонат (200 хил. т/год.), разположена на територията на производствената площадка на „Солвей Соди”. Новите инвестиционни проекти за пореден път потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората. „СОЛВЕЙ СОДИ“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,5 милиона тона сода годишно. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на перилни и почистващи препарати, в химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна, а содата бикарбонат обслужва пазарите на хранителни продукти, животинско хранене, пречистване на димните газове и в здравеопазването. „Солвей Соди“ е приватизирано през 1997 г., като основни акционери в него са белгийската научна група „Солвей“ (75 %) и турската група „Шишеджам“ (25 %).


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *