Анатолий Величков фалира “Терем” Варна с бездействие! Умишлено или не, е друг въпрос! Подготвя ли се скрита приватизация?

Бездействието на зам.министъра на отбраната Анатолий Величков, който отговаря за всички дружества от групата „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД, информиран неколкократно за състоянието на „Терем Флотски Арсенал-Варна” ЕООД, създава предпоставки за умишлено фалиране на завода. Доказателствата до които се добрахме (като се има предвид, че всичко което се случва е с негово знание) в нашето разследване са следните:

Първо: Затвърждава статуквото по източване на финансови средства чрез Фирма „Булкрафт“ ООД. Само за периода от 2016 г. до м. април 2018 г. е усвоила над 3 800 000 лв. за дейности по почистване и боядисване на корабни корпуси и вътрешни пространства и изработване на тръбно скеле. Същата дейност може да бъде изпълнявана от не повече от 20 служители на щат към завода с разход по фонд РЗ – 30 000 лв. средно месечно. Калкулирано за посочения период разходът, който завода би направил за извършване на същата дейност възлиза на 810 000 лв., а не 3 800 000 лв. както е платено на  „Булкрафт“ ООД. Аргументирайки се, че тази дейност е много специфична и не трябва да бъде извършвана от друг, управителят на завода – Данко Момчилов не допуска, спира и укрива разчети, свързани със структуриране на звено към завода, което би поело реализирането на описаната по-горе дейност, за която се изисква нискоквалифициран труд.

Второ: Над 200 служители на производствената дирекция извършват специализираната дейност за външни подизпълнители на завода, докато получават заплащането си от завода, а средствата, отделени от корабособствениците за тези услуги, се усвояват от външни подизпълнители, чиито служители фигурират само по документи. Реално работата на външните подизпълнители се извършва от работници в завода, които получват заплати от завода и се водят на работа в същия, но трудът им се експлоатира от външни доставчици, които получват възнаграждение от същия завод за извършена работа.
Наемат се фирми за корпусно-заварочна работа, корабни тръбни системи, радионавигация, а всъщност дейностите се извършват от служителите на производствената дирекция. Резултатите от положения труд се осчетоводяват в полза на външните подизпълнители, които получават суми от завода, съизмерими с тези на „Булкрафт“ ООД.
Една от водещите фирми в тази схема е  НПНС „Индустриал“ ЕООД. В основата на нейното изграждане и управление е търговския директор на завода – инж. Валентин Недев, който я управлява чрез поставени лица (може да бъде потърсена оперативна информация от оперативните служители на Служба „Военна полиция“, наблюдаващи завода).

Трето: Напусналият завода директор „Администрация“ Константин Павлов е усвоил неоснователно над 18 000 лв., докто изпълнява функциите на бившия управител Стойков по неправомерно заместване  Фактите са установени безспорно, сумата е дължима, но до  настоящия момент управителят Момчилов не предприема никакви действия по въстановяването на сумата, като за същото не е контролиран нито от борда, нито от ресорния министър.

Четвърто: Ярък пример за безстопанственост е обстоятелството, че в края на 2017 г., в завода е доставен 20 тонен козлови кран, като до момента същият не е инсталиран, а за него са платени 3 700 000 лв., а по документи се вижда, че поръчката е направена за 32 тонен кран. До момента Момчилов спира всички активности, свързани с изясняване на причината защо е платен 32 тонен кран, а е доставен  20 тонен (цената на 20 тонният кран е 4 пъти по-ниска от платената сума). Нещо важно е, че дори и към настоящия момент, заводът няма нужда от това съоръжение и същото стои изсипано върху тревната площ.

Пето: Договор за посредническа услуга № ТДМ-10-675/14.06.2017 г., сключен между „Терем-КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД и Woromin Finance Ltd., представлявано от своя представител „Рибекс Маритайм” ООД е подписан от  управителя Георги Стойков.  Към момента на неговото подписване е необходимо „ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД  да разполага с решение на едноличния собственик на капитала за сключване на същия тъй като съгласно чл.17.3. от договора за възлагане на управление на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Терем КРЗ флотски арсенал Варна” , чиито капитал е 100% собственост на „ТЕРЕМ холдинг” ЕАД,  управитлят няма право да сключва сделки с предмет доставка на материали или резервни части и извършване на външни услуги на стойност над 20 000 лв. Сключеният между Рибекс Маритайм ООД  и „ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД договор е за посредничество с комисионно възнаграждение от 10% от стойността на ремонта, като към момента на неговото подписване първоначално уговорената цена на ремонта е в рамер на 185 987 EUR, без ДДС, която цена формира  комисионно възнаграждение от 18 598 EUR или левовата му равностойност от 36 266 лв., което надвишава пределите на оперативна финасова  самостоятелност на управителя и поради тази причина  е необходимо решение на едноличния собственик на капитала.
В изпълнение на договор ТД-10 675  възниква необходимост от 7/седем/ допълнителни споразумения, като крайната стойост на ремонта се покачва в размер на ‎1 118 169 EUR.  Докато тече целия  процес  на ремонта са съществували всички предпоставки да бъде обърнато внимание  на размера на комисионното възнаграждение, което се покачва порпорционално с подписването на всеки анекс.  Така се стига до ситуация, в която се подписват 7 анекса, които покачват комисионното възнаграждение, без санкция за съвета на директорите, което се запазва в размер на 10% (докато за другите  доставчици на кораби възнаграждениетов същия момент  в размер на 5 или 4 %,) с обща номинална стойност от 278 862,79 лв.

Всичко това се случва по време, когато самият заместник министър Анатолий Величков на заседанието на отбранителната комисия на парламент заявява, че КРЗ Флотски Арсенал -Варна се източва  чрез комисионни договори. https://www.dnevnik.bg/politika/2018/03/06/3141280_flotski_arsenal_e_iztochvan_chrez_komisioni_i_firmi/ 

Шесто: Предстои завършване на подготовката на документите, свързани с утилизация на боеприпаси в завода. Сигурността на завода по време на този процес е поставена на карта.
Публична тайна е, че г-жа Джоана Димитрова и зам. министър Величков оказваха натиск мобилната телефонна услуга, фиксираната телефонна услуга и доставката на интернет в завода да бъде реализирана от „Виваком“ ЕООД, като за целта представители на Виваком бяха изпратени с официална кореспонденция в завода да извършат оглед, с цел поставяне на клетка за мобилна телефония, поради факта, че нямат техническа възможност да отговоряят на нуждите на предприятието.

По този начин гарантираната сигурност на завода по канал със спешен телефон 112, Полиция и Община Варна, при бедствия и аварии, ще бъде нарушена, въпреки че по този повод е постъпило правно становище за необходимостта от подобна инфраструктура, за да не бъде отнета на завода възможността да утилизира боеприпаси.

За да осъществи и реализира своя ангажимент към „Виваком“ ЕООД се отнема от управителя на „Терем-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД оперативната самостоятелност да подписва договори под 20 000 лв. Представяйки основен аргумент, че заводът ще получи 20 бр. телефончета безплатно и ще може да се провеждат безплатни разговори в системата на дружествата от група „Терем“ (публича тайна и за децата от детската градина е, че се водят безплатни разговори между абонатите на мобилните оператори).

Седмо: По желание  зам.министър Величков е взето решение да бъде закрита служба „Трудова медицина” като дейността бъде прехвърлена на външен под-изпълнител, който може да осигури присъствие на медицинско лице през работно време от понеделник до петък ,при положение, че същия са информирани, че  с оглед разположението на завода, неговата отдалеченост от населени места и лечебни заведения, вътрешнофирмената СТМ се явява единствената компетентна медицинска служба, която при необходимост може да окаже първа медицинска помощ на пострадало лице, да спаси човешки живот и да ограничи вредните последици в случай на производствена авария или злополука.
Същата се явява и единственото медицинско наблюдение на работещите, което е задължително условие съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА. Същата наредба е приложима при реализиране на бизнес плановоете на завода за рециклиране на плавателни съдове.  Още повече, че на територията зазавода се извършват дейности , застрашаващи живота и здравето на хората и през почивните дни.

Седмо: Затварят телефоните. Намаляват телефонните връзки пет пъти и така застрашават сигурността и броя на връзките между цеховете намиращи се на терен от 770 дка. Спират интернета, което забавя комуникацията и връща завода в каменната ера, а сме 21-век все пак. Премахват кабелните трасета, дублиращи мобилните връзки на рисковите места, включително тел.112 и бедствия и аварии. Остават само три.
Още една голяма глупост е, че от тази година „Служба пожарна безопастност“ в завода е с три пъти намалена численост и е вече само дневна смяна при това, че завода работи и при нощен режим.
Преди две години е имало пожар на кораб който без тези връзки и комуникации щеше да доведе до фатален край не само за завода, но и за целия залив.
Т.е. ние достигаме до извода, че това се прави умишлено. Без връзки между отделните цехове, със закрити кабелни трасета и липса на интернет се цели при пожар да се усложни максимално неговото погасяване своевременно с цел да заличи всички следи свързани с лицата подготвилискритата приватизация и източването на завода.
Припомняме Ви предишните ни разследвания:…………………………………..

КОНСТАТАЦИИ:

– „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД е приключило петмесечието на 2018 г. с оперативна загуба от 1 166 хил. лева, което е израз и пряк резултат от дейността на управляващите завода екип;
– Липсва структурирано представяне на информация от управителя на завода във връзка с резултатите от дейностите, както и икономическа и логическа последователност в представянето на посочените отговори;
– Към настоящия момент продължават да съществуват нереализирани решения с неубедителни причини за неизпълнението им и системно пренебрегване на сроковете,  определяни от Едноличния собственик на капитала;
– В началото на тази година в сметката на завода е имало налични над 10 млн. лв., а сега са останали около 3 млн.лв. Говорим за завод, който произвежда и печели, и в който има потенциал!

При проявената небрежност и некомпетентност при реализиране на дейностите, възложени чрез Договор за възлагане на управление на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“, чийто  капитал е 100 % собственост на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД, управителят на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, работи разрушавайки имиджа на дружеството – част от група „ТЕРЕМ“.

България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *