Тема с продължение – Скандал с кмета на Медковец-2

Споделете в:

 

На 31.03.2016 год. се проведе заседание на общинския съвет на една от най- бедните общини в България- Медковец.

 

Кметът на общината- г-н Венцислав Евгениев Куткудейски проведе предизборната си кампания под мотото “Противникът е абдикирал по неизвестни причини /Бягството от отговорност ПО ТРАДИЦИЯ/ е негова характерна черта.”.

 

Оказа се, че основният противник на кмета Куткудейски е… кметът Куткудейски.

 

Изправен пред необходимостта да отговаря на въпроси за множество закононарушения, извършени от него и екипа му, кметът Куткудейски абдикира по неизвестни причини и не се яви на заседанието на общинския съвет. Тъй като заседанията на общинския съвет са последния четвъртък на месеца и трудно да се допусне, че кметът не е знаел за провеждането му.

 

Основните проблеми, които бяха поставени от представителя на гражданското общество – сдружение “Агенция за регионално развитие 2015” са свързани с провеждането на обществените поръчки до момента и с други конкретни противозаконни действия на кмета и екипа му.

 

Разполагаме със сигналите до институциите и кореспонденцията с кмета на община Медковец и Председателя на общинския съвет. В настоящия анализ ще ви запознаем само с частта за обществените поръчки, а в близко време и с другите закононарушения и действията на компетентните институции.

 

При извършен анализ от Сдружението е установено, че от общо 9 бр. обществени поръчки, качени в „Профил на купувача“ на сайта на община Медковец, всички са с критерий „икономически най-изгодна оферта“, независимо от стойноста и техническите параметри на поръчката. Критерий “най-ниска“ цена е напълно непознат за кмета Куткудейски като възложител въпреки, че критерия фигурира в Закона за обществените поръчки. Повече от 80% от тези поръчки могат да бъдат с „най-ниска“ цена и това се доказва от избраното в повечето случаи от методиките съотношение 50% цена към 50% техническо задание.

 

Обикновено, критерий „икономически най-изгодна оферта“ се прилага от Възложители, които разполагат с по-сериозен по размерите си бюджет и могат да си позволят да търсят нещо повече, тъй като имат възможността да си го позволят. Бюджетът на община Медковец от една страна не го позволява, а от друга страна след наложената финансова санкция от Държавен фонд земеделие в размер на на 560 хил. лева, която сума надхвърля почти двойно годишните приходи от местни данъци и такси и е над една четвърт от общия годишен бюджет на общината.

 

Във връзка с публикуваните на електронната страница на общината обявления, методики, технически спецификации и др. при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки възникват множество въпроси, които будят у нас сериозна тревога от една страна за правилността и законосъобразността при възлагането на тези обществени поръчки и от друга за правилността и законосъобразността при разходването на общинските средства.

 

По – долу ще разгледаме поотделно част от процедурите:

  1. При покана за участие в процедура по реда на глава VIII „a” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на специализиран автомобил с рампа за инвалиди за нуждите на проект: Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на Община Медковец-BG05M9OP001-2.002-0079-С001“ в методиката за оценяване е заложен критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта” със следните показатели за оценяване:

Tс – Сервизно обслужване;

Tг – Гаранционни условия, при минимален гаранционен срок от 5 години;

С – Срок за доставка, при максимален срок за изпълнение 120 дни

Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)

Относителна тежест на показателите за оценяване:

Tс = 20 точки, максимална стойност;

Tг = 20 точки, максимална стойност;

С = 10 точки, максимална стойност;

Фn = 50 точки, максимална стойност,

Прави впечатление, че посочените по-горе показатели са критерии за подбор, а не за оценка, което неминуемо води до извода, че това е нарушение на чл.25, ал.10 от ЗОП. Следва да се има предвид, че:

1.1. В 99% от случаите производителят на въпросното превозно средство е този който дава гаранцията, тъй като знае от какво и за какво го е направил, какъв е технологичния процес на съдздаване на продукта и т.н. Следователно това е константна величина, която нито възложителя, нито доставчика на превозното средство могат да я променят, а само да се съобразят с нея.

1.2.Този който доставя превзното средство (дистрибутура), той осигурява обикновено и сервизното обслужване, тъй като има договорни отношения за това с производителя.

1.3. Срокът за доставка е такъв какъвто си определи Възложителя според нуждите си, съобразявайки се с необходимото технологично време за доставката, посочено в сайтовете на дистрибутурите и/или производителите.

При положение, че съответния клас превозно средство си носи и съответната цена за екстрите, които притежава, а търсенето е според средствата с които се разполага не е ли най-подходящо вместо „икономически най-изгодна оферта” да се приложи критерия „най-ниска цена”. В случая, всичко необходимо е публикувано на сайтовете на производителите. Просто се „копират” техническите параметри на подобни превозни средства в поканата и се търси най-ниската цена.

 

  1. В методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест за оценяване на тези оферти при провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция водопроводна мрежа на с.Сливовик,община Медковец-Първи етап“ е заложен критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” със следните „странни” показатели за оценяване:

В т. 2.1. „Технологична последователност на строителните процеси”, в графа  „Показател”, подграфа „Фактори, влияещи на оценката:” е записано „Срок за изпълнение на СМР не по-дълъг от…….”  При положение, че срока за изпълнение посочен в обявлението е 4 месеца, се поставя въпроса защо е било необходимо „ да се подсказва”, че срока трябва да е по-кратък ?

Как може критерий за допустимост да бъде критерий за оценка.

Това не крие ли и риск потенциалния изпълнител формално по документи да обоснове/защити теоретично един по-кратък напр. 2-месечен срок и след като си свърши работата след още два-три или повече  месеца да „изкачат” изненадващо за всички „непредвидени” дефекти- избиват течове, пукат се тръби  и др., поради това, че канала не е улегнал и т.н.  А може би така се стига отново до възлагане пак на същите дейности, но по облекчения и бърз ред напр. на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП.

В графа „Данни от офертата, подлежащи на анализ и оценка” на същата точка е записано следното: „Участникът ясно и подробно е посочил” ; „Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по-общо и окрупнено…”; Участникът е описал общо последователността  само на най-важните видове дейности.

В т.2.1. „Управление на риска”, графа „Б. Управление на риска” е записано следното: “Предлагат се ефикасни контролни дейности”; “Направено е формално описание”

Що е то „ясно и подробно”,” маркирана и рамкирана”, ”описал общо”,  „ефикасни”, „формално описание” ?

Конкретни отговори на тези въпроси в документацията липсва. Няма конкретни, обективни, разбираеми и изчерпателни дефиниции на всяко едно от посочените по-горе понятия. Това създава предпоставки за противоречиви тълкувания, които могат да компрометират процедурата. Всеки член от комисията за подбор и оценка на офертите назначена от Възложителя, може абсолютно субективно да ги тълкува така, като намери за добре.

В случая е по-добре да се приложи критерия „най-ниска цена”, при положение, че 70% от работата е свързана с обикновена изкопна дейност и извозване на боклуци, а само 30% изисква по-голямо майсторство и то при условието, че полагането на новите тръби е в леговището на старите тръби. Достатъчно е само да се спази съществуващия вече наклон, който е образуван още при изграждането на старата канализация. Т.е. при тези технически параметри на поръчката не е налице някакво ново, коренно различно творческо технологично решение на проблема, което търси общината, че да се залага „сложна” методика на оценяване, та благодарение на нея да се открои, най-доброто за с.Сливовик решение.

 

  1. Относно провеждането на процедура по чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП за „Определяне на изпълнител на договор за проектиране с предмет: Аварийно възстановяване коритото на преливника на яз.Сливовишко дере, в землището на с.Сливовик”.

Възниква следния въпрос-защо е поканена само една фирма и то точно тази упомената в поканата. При най-елементарно проучване в интернет се установява, че тя не е единствената проектантска такава и не само тя е работила с еврофондове. Има десетки такива проектантски фирми. В подобни случаи съвсем нормално е и ЗОП го допуска, да се поканят поне три-четири участника, за да може в рамките на краткия срок да се избере най-доброто предложение с най-изгодната за  общ.Медковец  цена.

В случая може да има публичност, но няма прозрачност. Как г-н кмета е разбрал, че това е най-ниската цена и най-добрата фирма, а ако има и други? Кой му я посочи, как я избра? Къде е маркетинговото проучване, от което се е установило, че това е най-добрата фирма и от нея по-добра няма в цяла България.

Прави впечатление, че в изискванията на договарянето е записан само предмета на поръчката и са дадени образци на оферта, ценово предложение, декларации, срок на валидност на офертата и т.н. Но няма никакви изисквания за професионална компетентност, опит в проектирането, някакви ориентировъчни технически параметри (задание) и др. подобни. При това положение, защо в т.2 от Заповед № 18/ 15.02.2016 г., с която се инициира договарянето пише, че поканената фирма е „с традиции, изградено име, и дългогодишен опит в изпълнението на проектиране,…”. Как определената от кмета комисия разбра това и на какви критерии тя е отговорила, че сте се спрели само на нея при положение, че в изискванията на договарянето няма заложени никакви конкретни показатели, на които да съответства така направения избор.

 

  1. В „Критерий за оценка на офертите и методика за определяне на комплексната оценка” при провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за ремонт на общински път -11407, Расово-Аспарухово-Сталийска махала от км.0+000 до км.7+800”, е заложен критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” със следните „интересни” показатели за оценяване:

В т.1 „Стратегия  за изпълнението на обществената поръчка” е записано: „Отлична оценка за „Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия”, „добра оценка за схематично очертан… подход”, „Задоволителна оценка за непълно описание на процеса”, и слаба оценка за това, че представеният комуникационен поток не дава цялостна визия за функционалните връзки”.

В.2 „Организация на изпълнението на строителството” е посочено: „Отлична оценка за изчерпателна организация на изпълнение на строителството, „Добра оценка за не е достатъчно изчерпателна … организация,,,”Задоволителна оценка за непълна… организация на изпълнение на строителството” и „слаба оценка за слабо разработена организация на изпълнение на строителството”.

Що е то „Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия”, ”схематично очертан”,” непълно описание”,  „не дава цялостна визия”, „изчерпателна организация”, „не е достатъчно изчерпателна”, „непълна… организация” ?

Конкретни отговори на тези въпроси в документацията отново липсва. Отново няма конкретни, обективни, разбираеми и изчерпателни дефиниции на всяко едно от посочените по-горе понятия. Всеки член от комисията за подбор и оценка на офертите назначена от Възложителя, може абсолютно субективно да ги тълкува така, както намери за добре. И тук относно Възложителя и назначената от него комисия може да се каже същото написано по-горе. Може би за това напр. ,,ТРЕЙС СОФИЯ” ЕАД, един от строителите на автомагистрала „Тракия” и редица републикански пътища и улици в големи областни градове е на четвърто място в класирането на участниците, тъй като явно не е представило „достатъчно добра стратегия” за запълване на дупки в селски път.

В случая не е ли по-добре да се приложи критерия „най-ниска цена”, при положение, че всичко посочено в т.1, 2 и 3 от таблица „Описание на СМР” няма как да се оцени. Това е самия технологичен процес на ремонтните дейности според науката в пътното строителство. Няма как да се оценява нещо което е неоценяемо. Ако изпълнителя не запълни дупките означава, че нищо не направил т.е. следват неустойките по договора му. Дебелината на полагане е константна научна величина. Тя не може да бъде по-малка иначе ремонта ще е некачествен. Същата не може да се избира при ограничен финансов ресурс, а само да се спазват минималните технически изисквания. Това образно казано не е „бира-скара”, за да искаш пържолата да е „алангле” или ” по-препечена”. Все пак става въпрос за запълване на дупки в селски път, а не за изграждане на автомагистрала от ново поколение, та да се ангажира административния капацитет на общината в изработване на дълбокомислена стратегия за запълване на дупки.

 

  1. В „методиката за оценка на офертите” в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант по проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово, община Медковец“, е заложен критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” със следните „впечатляващи” показатели за оценяване:

В таблична графа „Условия за получаване (степен на съответствие)” е записано: „С предложената методология участникът е демонстрирал отлично познаване на цялостния процес за изпълнение на поръчката”,  „участникът е демонстрирал  познаване на цялостния процес за изпълнение на поръчката”, „Предложената методология не съответства в пълна степен на заданието и целите”, „Разпределението на задачите и отговорностите на екипа за изпълнение на поръчката липсва или е непълно и неизчерпателно”.

Що е то „отлично познаване”, „познаване”, „не съответства в пълна степен”, „непълно и неизчерпателно” ?

Конкретни отговори на тези въпроси в документацията отново липсва. Отново няма конкретни, обективни, разбираеми и изчерпателни дефиниции на всяко едно от посочените по-горе понятия. Всеки член от комисията за подбор и оценка на офертите назначена от Възложителя, може абсолютно субективно да ги тълкува така, както намери за добре. Нещо повече, ако изпълнителя няма „познаване”, как ще проектира? Ако отличната оценка е 80 точки, то много добрата, колко ще е  50, 60, 70?

При тези критерии за оценка в обществото могат да се породят основателни съмнения, че единствената логика за приложение на икономически-най изгодна оферта в случая е корупционната. Все пак това не е проектиране за благоустрояването на уличните мрежи на София, Париж или Лондон.

 

  1. В методиката за оценка на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет консултантски услуги за проекти: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец – І-ви етап”, „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец – ІІ-ри етап” и „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец – ІІІ-ти етап”, включващи:
  • изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходими на община Медковец за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,
  • последващо изготвяне в случай на сключени договори за отпускане на финансова помощ на необходимите документации за избор на изпълнители на дейностите по проектите,
  • предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектите в случай на сключени договори за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.„ също е заложен критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” със следните „невероятни” показатели за оценяване:

В таблична графа „Условия за получаване (степен на съответствие)” е записано: “100 точки за участник “изброил всички основни дейности и под-дейности”, 70 точки за участник, който „не е изброил всички основни дейности и/или под-дейности”.

Конкретни отговори на тези въпроси в документацията пак липсва. Отново няма конкретни, обективни, разбираеми и изчерпателни дефиниции на всяко едно от посочените по-горе понятия. Всеки член от комисията за подбор и оценка на офертите назначена от Възложителя, може субективно да ги тълкува така, както намери за добре.      Възниква въпрос защо при наличието на такава подробна техническата спецификация се поставят такива критерии. Ако участника не е изброил дейностите посочени и в методиката и в техническата спецификация съгласно ЗОП, ще бъде отстранен от понататъшно участие без да бъде допуснат да продължи в следващия етап. Т.е отново е налице недопустимо използване на критерии за допустимост на офертите, като критерии за оценка, което е нарушение по смисъла на чл.25, ал.10 от ЗОП.

 

Предстои да бъдат сезирани Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и другите компетентни институции.

 

Собствена информация.


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *